รับตรวจสอบอาคาร
        
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ WEBSITE
 
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด

 

ให้บริการ  
 
                รับตรวจสอบอาคารทั้ง 9 ประเภทตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  คอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนท์  โรงงาน  ป้ายโฆษณา โรงมหรสพ  ซึ่งต้องจัดให้มีการตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี   และตรวจสอบย่อยเป็นประจำทุกปีดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  
 
                รับตรวจสอบ  ทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) และบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง บำรุงรักษาตามรอบปีบำรุงรักษาตามสัญญารายปี  ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล  NFPA 25  โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล
 
                รับตรวจสอบรถฟอล์คลิฟท์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2545 พร้อมออกเอกสารรับรองความปลอดภัยโดย ผู้ตรวจสอบ สามัญวิศวกรเครื่องกล

                ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550  

 
 
                                                                                   
เข้าสู่เวปไซด์