ระบบดับเพลิง ตรวจสอบตู้ดับเพลิง Alarm valves


ตรวจสอบตู้เก็บอุปกรณ์ (Cabinet)
ตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดพับหรือชนิดม้วน (Hose Rack / Hose Reel)
ตรวจสอบหัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Nozzle)
ตรวจสอบวาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve)
ตรวจสอบจุดต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Connector)
ทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Test)

ตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง

ตรวจสอบจุดต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง
ทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

ตรวจสอบการทำงานมาตรวัดความดัน (Pressure Gauge)
ตรวจสอบการทำงานวาล์วระบายน้ำหลัก (Main Drain Valve)
ตรวจสอบการทำงานวาล์วระบายน้ำสถานีทดสอบ (Station Drain Valve)
ตรวจสอบการทำงานวาล์วสัญญาณเตือนภัย (Alarm Valve)
ตรวจสอบการทำงานระฆังน้ำ (Alarm Gong)
ตรวจสอบสวิตช์ตรวจจับการไหลของน้ำ (Flow Switch)
ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งสถานะเปิด-ปิดวาล์ว (Supervisory Switch)
ตรวจสอบการเชื่อมโยงระหว่างแผงคุมและการแสดงผลกับอุปกรณ์ในระบบ (Graphic Annunciator)

ตรวจสอบการทำงานวาล์วระบายน้ำหลัก
ตรวจสอบการทำงานวาล์วสัญญาณเตือนภัย

ตรวจสอบการทำงานระฆังน้ำ
ตรวจสอบการเชื่อมโยงระหว่างแผงควบคุมและการแสดงผลกับอุปกรณ์ในระบบ