ทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump ผ่านไม่ผ่านดูอย่างไร

ผู้ดูแลอาคาร ช่างเทคนิค วิศวกร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องอาจมีข้อสงสัยว่า ในการทดสอบประสิทธิภาพของ Fire Pump ผ่านหรือไม่ผ่านการตรวจสอบพิจารณาอย่างไร วิศวกรตรวจทดสอบใช้มาตรฐานอะไรเป็นเกณฑ์ หรือว่าเป็น pump ตัวสีแดงก็ใช้ได้แล้ว สามารถเดินเครื่องได้ก็ OK แล้ว หรือสับสวิตช์ Selector ที่ตู้ควบคุมมาอยู่ที่ Manual และกดสตาร์ทเครื่องเดินได้ก็ใช้ได้แล้ว อย่างนี้หรือเปล่า

ทีมงานของบริษัท ฯ ได้มีโอกาสทดสอบเจ้าปั๊มตัวสีแดง ๆ หรือ Fire Pump มาเป็นจำนวนมากทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่   ซึ่งในการพิจารณาว่า Fire Pump ตัวไหนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้ครับ


จากภาพด้านบนเป็นกราฟแสดงคุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ซึ่งเป็นเกณฑ์พิจารณาการทำงานของ Fire Pump คือที่ 150% ของอัตราการสูบ (Flow) ต้องมีความดันสุทธิไม่ต่ำกว่า 65% ของ Rated Pressure และที่ 0% ของอัตราการสูบต้องมีความดันสุทธิไม่เกิน 140% ของ Rated Pressure อ่านดูแล้วอาจจะเข้าใจยาก จึงขอยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น หากผมมี Fire Pump ตัวหนึ่งพิกัด 100 GPM และมีความดันสุทธิขณะทำงานที่ 100 psi เมื่อทำการทดสอบที่ 150 % หรืออัตราการไหล 150 GPM และอ่านค่าความดันสุทธิได้ 70 psi และเมื่อทดสอบที่อัตราการไหล 0% หรือ 0 GPM อ่านค่าความดันสุทธิได้ 135 psi เมื่อนำค่าที่ได้จากการทดสอบมาพิจารณาร่วมกับเกณฑ์มาตรฐานจะพบว่า Fire Pump ตัวนี้ทำงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในระดับสากล มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเรามักใช้อ้างอิงคือมาตรฐานของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ National Fire Protection Association (NFPA) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump โดยการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษา Fire Pump อ้างอิงตาม CODE NFPA25 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม โดยขอยกเนื้อความจากมาตรฐาน NFPA 25 Standard for the Inspection,Testing and Maintenance of Water-Based fire protection system ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

The fire pump is no less than 95 percent of the performance characteristics as indicated on the pump nameplate. The annual fire pump test is intended to evaluate the net fire pump performance. This net performance includes flow and pressure.

Degradation is excess of 5 percent of the pressure of the initial unadjusted acceptance test curve or nameplate shall require and investigation to reveal the cause of degraded performance.
สรุปง่าย ๆ คืออัตราการไหลและความดันต้องมีค่าแตกต่างจากตอนทดสอบเพื่อรับมอบงานไม่เกิน 5 %


จากภาพด้านบนเป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่าง Annual Test กับ Acceptance Test ของ Fire Pump ตัวหนึ่งที่มีพิกัด 2500 GPM หากค่าที่ได้จากการทดสอบที่ 0% 100% และ 150% แตกต่างกันเกิน 5% เราจะต้องหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

พอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับ ว่าการทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump ผ่านหรือไม่ผ่านตามมาตรฐานสากลพิจารณาอย่างไร ดังนั้น ผู้ดูแลอาคาร ช่างเทคนิค วิศวกร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษา Fire Pump ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าปั๊มตัวสีแดง ๆ นี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในยามที่เราต้องการดับเพลิงไหม้