ตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ LPG

LPG

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas or LPG) เป็นเชื้อเพลิงประเภทหนึ่งที่ใช้กันในวงกว้างในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งของประเทศไทย ซึ่งก๊าซ LPG นี้จะมีส่วนประกอบของก๊าซหลายชนิด แต่จะมีก๊าซโพรเพน [C3H8] และก๊าซบิวเทน [C4H10] เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญ

ก๊าซโพรเพน

LPG ที่ถูกนำมาใช้งานกับรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ เป็นประเภทเดียวกับที่ใช้กันตามครัวเรือนที่เราพบเห็นกัน แต่จะมีข้อแตกต่างที่ประเภทถังที่ใช้บรรจุจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งถังก๊าซ LPG ที่ใช้กับรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซจะมีความปลอดภัยสูงกว่าถังบรรจุก๊าซที่ใช้ตามครัวเรือน เนื่องจากต้องเคลื่อนที่ติดตามรถฟอร์คลิฟท์ตลอดระยะเวลาการทำงาน

ข้อแนะนำการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซอย่างปลอดภัย

รถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ lpg ถึงแม้จะมีข้อดีที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้ แต่การใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ lpg ก็ต้องมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และส่วนควบในระบบก๊าซ lpg อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน อย่างไรก็ตามหากพบก๊าซ lpg รั่วจากถังในปริมาณมากที่อาจนำมาซึ่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติมีดังนี้

- แจ้งเตือนบุคคลที่อยู่ในบริเวณนั้นให้ออกห่างจากเหตุก๊าซรั่วทันที
- หากสามารถเข้าระงับการรั่วของก๊าซ lpg ได้ให้เข้าปิดที่ลิ้นวาล์วที่รั่วทางด้านเหนือลม และหากก๊าซ lpg รั่วที่ตัวถัง ให้พลิกจุดที่รั่วหงายขึ้นด้านบนเสมอ
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดบริเวณที่มีก๊าซ lpg รั่วไหล
- ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณที่มีก๊าซ lpg รั่วไหล
- พยายามทำให้ก๊าซ lpg เจือจางโดยเร็วที่สุด โดยอาจใช้พัดหรือผ้า พัดไล่จนหมดกลิ่นเหม็นของก๊าซ lpg
- หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นำถังก๊าซออกสู่พื้นที่โล่ง
- ขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงในท้องที่

คำถามที่พบบ่อย forklift LPG


Q : วิศวกรที่สามารถรับรองการตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ เป็นวิศวกรสาขาใด
A : งานตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ lpg เข้าข่ายงานพิจารณาตรวจสอบภาชนะรับแรงดันที่ต้องใช้วิศวกรสาขาเครื่องกลระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2551

Q : รถฟอร์คลิฟท์ที่ไม่ได้มีการติดตั้งระบบก๊าซ LPG ต้องตรวจสอบและรับรองตามกฎหมายหรือไม่
A : ตามกฎหมายปี 2545 ได้กำหนดให้โรงงานที่มีการนำรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซมาใช้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรถฟอร์คลิฟท์ที่มิได้ติดตั้งระบบก๊าซ LPG ไม่เข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายนี้

Q : ถังก๊าซ LPG ที่ใช้ในครัวเรือนสามารถนำมาใช้กับรถฟอร์คลิฟท์ได้หรือไม่
A : ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากถังก๊าซ LPG ที่จะนำมาใช้กับรถฟอร์คลิฟท์ต้องมีการติดตั้งลิ้นบรรจุ, ลิ้นจ่าย, ลิ้นนิรภัยและเครื่องวัดปริมาณก๊าซในถัง

Q : หากวิศวกรเข้าตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ LPG แล้วพบว่ามีจุดบกพร่อง ทางโรงงานต้องดำเนินการอย่างไร
A : หากวิศวกรเข้าทำการตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ LPG แล้วพบว่า มีจุดบกพร่อง เช่น การนำถังก๊าซมาใช้งานผิดประเภท หรือพบการรั่วไหลของก๊าซ LPG ในส่วนต่าง ๆ ทางวิศวกรจะแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีการเข้าสำรวจอีกครั้ง และออกเอกสารรับรองความปลอดภัยที่ระบุว่า สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลา 1 ปี และลงลายมือชื่อวิศวกรไว้เป็นหลักฐาน

สรุปตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ

การตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ LPG ตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซได้อย่างปลอดภัย จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการที่มีการนำรถฟอร์คลิฟท์มาใช้ได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซตามช่วงเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์