Logo Engineering Innovation Auditor

065-0938905
      tcharoen96@gmail.com

35/455 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบอาคาร

ในปี พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎหมายควบคุมอาคาร กำหนดให้อาคาร 9 ประเภท (อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน ป้ายโฆษณา โรงมหรสพ ฯ ) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2543 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) มาตรา 32 ทวิ โดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร โดยกฎกระทรวงได้กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบอาคารนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ทะเบียนผู้ตรวจสอบ น.0284 ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคารมาตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบอาคาร ซึ่งในการตรวจสอบอาคาร มีขอบเขตในการดำเนินการดังนี้

รายละเอียดการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
การต่อเติม ดัดแปลง
การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร
การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร

การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

การชำรุดสึกหรอของอาคาร
การชำรุดสึกหรอของอาคาร
การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
การวิบัติของโครงสร้างอาคาร

2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

2.1 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

ตรวจสอบระบบลิฟท์
ตรวจสอบระบบลิฟท์

ตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
ตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ตรวจสอบระบบบันไดเลื่อน
ตรวจสอบระบบบันไดเลื่อน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบปรับอากาศ
ตรวจสอบระบบปรับอากาศ

ตรวจสอบระบบหม้อไอน้ำ
ตรวจสอบระบบหม้อไอน้ำ

2.2 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบระบบประปา
ตรวจสอบระบบประปา

ตรวจสอบระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
ตรวจสอบระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจสอบระบบระบายน้ำฝน
ตรวจสอบระบบระบายน้ำฝน

ตรวจสอบระบบจัดการขยะมูลฝอย
ตรวจสอบระบบจัดการขยะมูลฝอย

ตรวจสอบระบบระบายอากาศและหมุนเวียนอากาศ
ตรวจสอบระบบระบายอากาศและหมุนเวียนอากาศ

ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

2.3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตรวจสอบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
ตรวจสอบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

ตรวจสอบเครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน
ตรวจสอบเครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน

ตรวจสอบระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
ตรวจสอบระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน

ตรวจสอบระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
ตรวจสอบระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ตรวจสอบระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
ตรวจสอบระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง
ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง

ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า
ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

ตรวจสอบแบบแปลนเพื่อการดับเพลิงและเพื่อการอพยพหนีไฟ
ตรวจสอบแบบแปลนเพื่อการดับเพลิงและเพื่อการอพยพหนีไฟ

3. ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆเพื่อการอพยพผู้ใช้อาคาร
ตรวจสอบสมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
ตรวจสอบสมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

ตรวจสอบสมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
ตรวจสอบสมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

ตรวจสอบสมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้
ตรวจสอบสมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้

4. ตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร
ตรวจสอบแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
ตรวจสอบแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
ตรวจสอบแผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร

TOP