ตรวจสอบอาคาร

การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร
การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร

การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

การชำรุดสึกหรอของอาคาร
การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
การวิบัติของโครงสร้างอาคาร

ตรวจสอบระบบลิฟท์


ตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ตรวจสอบระบบบันไดเลื่อน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบปรับอากาศ

ตรวจสอบระบบหม้อไอน้ำ

ตรวจสอบระบบประปา

ตรวจสอบระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจสอบระบบระบายน้ำฝน

ตรวจสอบระบบจัดการขยะมูลฝอย

ตรวจสอบระบบระบายอากาศและหมุนเวียนอากาศ

ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

ตรวจสอบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

ตรวจสอบเครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน

ตรวจสอบระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน

ตรวจสอบระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ตรวจสอบระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง

ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

ตรวจสอบแบบแปลนเพื่อการดับเพลิงและเพื่อการอพยพหนีไฟ

ตรวจสอบสมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

ตรวจสอบสมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

ตรวจสอบสมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้

ตรวจสอบแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
ตรวจสอบแผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร