Logo Engineering Innovation Auditor

065-0938905
      tcharoen96@gmail.com

35/455 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

Engineering Innovation Auditor

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด (Engineering Innovation Auditor Co.,Ltd.) หรือ EI-Auditor เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับองค์กรวิชาชีพและหน่วยขึ้นทะเบียนของรัฐ ได้แก่ สภาวิศวกร, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ งานตรวจสอบและบำรุงรักษาด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรมพลังงาน (Safety Engineering and Energy Engineering)

Engineering Innovation Auditor มีปณิธานที่ต้องการเป็นองค์กรธุรกิจ ที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะการทำงานด้วยการเรียนรู้ ค้นคว้า ฝึกฝนจากประสบการณ์จริง และมีความต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ในสายงานที่ให้บริการ

OUR SERVICES

What We Do

Clients
00
Completed Deals
00
Running Procet
00
Award Winning
00

OUR CLIENTS

They Always Trust Us

รายนามลูกค้า

VISION and MISSION Engineering Innovation Auditor

Engineering Innovation Auditor มีหลักแนวคิดที่ต้องการ สร้างคุณภาพของงานให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และ ระดับสากล ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในสายงานที่ให้บริการ เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สู่งานตรวจสอบด้านวิศวกรรม ”

พันธกิจ (MISSION)

  • ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
  • พัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าและบริการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  • การบริหารองค์กรมุ่งเน้นการจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง
  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร Engineering Innovation Auditor

การทำงานเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและพลังงาน เป็นงานที่ท้าทายมากสำหรับเรา เพราะทราบดีว่าการจะเป็นผู้ตรวจสอบที่ดีและเป็นที่ยอมรับได้นั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ที่หลากหลายและรอบด้าน รวมถึงต้องมีความรู้ด้านกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี อีกทั้งยังต้องศึกษาหาความรู้ด้านการออกแบบ,การทดสอบ,การใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากที่มาใช้บริการจากเรา เป็นแรงผลักดันที่สำคัญ ที่ทำให้ Engineering Innovation Auditor จะต้องเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ กระบวนการการทำงาน การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของบุคลากร แนวความคิดรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งมอบงานที่ได้มาตรฐานและทำให้ลูกค้าของเรา ได้รับบริการอย่างคุ้มค่าและไม่ผิดหวังที่มาใช้บริการจากเรา

บทความน่าสนใจ

ติดต่อเรา

ท่านเจ้าของกิจการ เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ดูแลอาคาร ผู้ดูแลระบบ วิศวกรควบคุมระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร หากท่านสนใจ ในบริการของ Engineering Innovation Auditor ที่มุ่งเน้นการทำงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิศวกรรมและเน้นความใส่ใจต่อลูกค้า สำหรับงาน ตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบ Fire Pump, ระบบดับเพลิง, รถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ (Forklift LPG), ตรวจสอบอาคารและตรวจสอบพลังงาน ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด

  •   35/455 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
  •   tcharoen96@gmail.com
  •   065-0938905, 02-1036347
  •   02-5507896
แผนที่การเดินทาง
TOP