Logo Engineering Innovation Auditor

065-0938905
      tcharoen96@gmail.com

35/455 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

ตรวจสอบพลังงาน

ตรวจสอบพลังงาน

ในปี พ.ศ. 2550 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศใช้กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน (พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2) โดยกำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ต้องจัดให้มีการตรวจสอบพลังงานโดยผู้ตรวจสอบพลังงานที่ได้ขึ้นทะเบียน และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการจัดการพลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบพลังงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทะเบียนผู้ตรวจสอบเลขที่ น.0091 ซึ่งมีบุคลากรที่ผ่านการทำงาน เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ที่ปรึกษาตรวจสอบและจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมามากกว่า 10 ปี ทางบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสามารถลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

รายละเอียดการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

1. ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน


ขั้นตอนที่ 1 : คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 2 : การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 3 : นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 5 : การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 6 : การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 7 : การติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 8 : การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน


ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน

ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 2

2. สำรวจผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

การดำเนินการทั้ง 8 ขั้นตอน
สำรวจพื้นที่เพื่อเสนอโอกาสในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

3. สรุปผลการตรวจสอบ

การดำเนินการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำรวจการใช้งานอุปกรณ์หลักที่มีนัยสำคัญในการใช้พลังงาน เพื่อเสนอโอกาสในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
สำรวจการใช้งานอุปกรณ์หลักที่มีนัยสำคัญในการใช้พลังงาน เพื่อเสนอโอกาสในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

TOP